Ryds försäkring - Svedea


Huvudsakligt innehåll för Ryds försäkring

XL innehåller:

Sjöskada
Grundstötning, kollision, kantring, strandning och annan plötslig och oförutsedd
utifrån kommande händelse.


Uppläggnings- och transportskada
Om båten skadas vid lyft, transport eller vid uppställning genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.


Stöld och skadegörelse
Om båt, motor eller tillbehör stjäls eller utsätts för skadegörelse.


Brandskada
Om båten skadas av brand eller blixtnedslag.


Ansvar
Ersätter skada på annan person eller egendom om du blir skadeståndsskyldig.


Rättskydd
Ersätter advokat- och rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid till
exempel köp och försäljning av båten.


Olycksfall
Lämnar ersättning för viss invaliditet och dödsfall samt vid akut sjukhusvistelse
i minst tre sammanhängande nätter. Olycksfallsförsäkringen gäller för förare och
besättning för skador som har direkt samband med bruk av den försäkrade båten.


Stillestånd
Stilleståndsersättning betalas för stillestånd på grund av vissa försäkringsfall som inträffat mellan 1 maj och 31 juli om båten är obrukbar längre än 20 dagar efter att den inlämnats för reparation hos reparatör som Svedea godkänt. Avvikande från försäkringsvillkoren 6.1 ersätts stillestånd med självriskeliminering efter 20 stilleståndsdagar.


Assistans
Ersätter bogsering, hemtransport, motorkonsultation eller leverans av reservdelar och
bränsle.


Allrisk
Ersätter plötslig och oförutsedd skada på båten (utom motor och drivlina), lös båtutrustning och personlig lösegendom.


Personlig lösegendom
Personlig lösegendom ingår med 20 000 kr.


XXL innehåller utöver XL även:

Maskin- och elektronikskada
Ersätter skada på motor, backslag/drev och annan maskinell och eletronisk utrustning orsakad av plötslig och oförutsedd händelse.

 

Allmän informationPremiebetalningen

Vid nyteckning träder försäkringen i kraft omedelbart vid tecknandet, under förutsättning att du beta-
lar din premie senast fjorton dagar efter att Svedea avsänt krav på betalning till dig. Detsamma gäller

vid teckning av tilläggsförsäkring eller höjning av försäkringsbeloppet samt om du på annat sätt fått en
premiehöjning. Om försäkringen innebär en förnyelse av redan gällande försäkring, ska premien senast

ha bokförts på Svedeas konto samma dag som den nya försäkringsperioden börjar. Vid betalnings-
påminnelse tillkommer en avgift på 60 kr. Vid uppdelad betalning tillkommer en avgift.

Upplysningsplikten

Du som försäkringstagare måste lämna korrekta uppgifter och upplysningar som kan ha betydelse för Svedea vid tecknandet av försäkringen. Detsamma gäller om du först senare inser eller borde ha insett att du lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Du ansvarar själv för att ange ett korrekt marknads- värde på det du önskar försäkra. Om något förhållande som påverkar din försäkrade egendom ändras, måste du snarast möjligt meddela oss detta. Förhållanden som innebär en riskökning, kan vid underlåtenhet att meddela dem, innebära att din ersättning sätts ned.


Försäkringens löptid och uppsägningstid

Försäkringen löper under ett år och förnyas automatiskt vid periodens slut. Om du vill säga upp försäkringen vid försäkringstidens utgång, kan du göra uppsägningen när som helst dessförinnan. Du får när som helst säga upp din försäkring med omedelbar verkan, om ditt försäkringsbehov har bortfallit.


Undantag

Det finns undantag i försäkringsomfattningen då försäkringen inte lämnar någon ersättning. Exempel
på orsaker till att försäkringsersättning inte betalas är:

 

 • Båten har använts i förvärvssyfte utan tilläggsförsäkring.
 • Båten har varit uthyrd utan tilläggsförsäkring.
 • Båten har bytt ägare.
 • Skadan är uppkommen genom förskingring, bedrägeri eller olovligt brukande.
 • Skadan består enbart av nedsmutsning eller repor i båtens ytskikt.
 • Skadan är en följd av konstruktions- eller materialfel, förslitning, ålder, korrosion m.m.
 • Skadan är orsakad av mögel, djur, ohyra eller frätning från t.ex. batterisyra.
 • Skador orsakade av frysning, snö, is, frost eller smältvatten.
 • Skadan eller förlusten avser bränsle eller liknande, bryggor, bojar, permanenta förtöjningsanordningar eller liknande, kontanter, smycken eller liknande, mat- och dryckesvaror, tobaksvaror, djur.Maskin- och elektronikskada orsakad av förslitning eller felaktig service.


Aktsamhetskrav

Försäkringen uppställer aktsamhetskrav (även kallat säkerhetsföreskrifter) och har dessa inte uppfyllts, görs ett aktsamhetsavdrag med 25 till 100 procent på din försäkringsersättning. Nivån på aktsamhetsavdraget är beroende av hur stor betydelse försummelsen har haft för skadans inträffande, graden av vårdslöshet eller uppsåt samt övriga omständigheter. Nedan följer exempel på viktiga aktsamhetskrav.


Allmänna aktsamhetskrav

 

 • Ingen som är påverkad av narkotika, alkohol, starka mediciner eller andra berusningsmedel får delta vid handhavande av båten.
 • Båten ska framföras med särskild hänsyn till de internationella sjövägsreglerna och andra regler som syftar till att förhindra olyckshändelser.
 • Båten ska ägnas relevant tillsyn samt normalt och relevant underhåll.
 • Vissa båtar måste ha brandsläckare.
 • Båten ska vara i sjövärdigt skick.
 • Båten ska hållas länsad.
 • Jollen ska täckas.

 

Särskilda aktsamhetskrav

Sjöskada:

 • Besättningen ska framföra båten med gott sjömanskap.
 • Föraren ska uppfylla myndighets krav på formell nautisk kompetens.
 • Båten ska förtöjas för storm och så att den klarar vind och sjö som kan förekomma på platsen.
 • Om båten förvaras i sjön då risk för frysning föreligger ska båten ligga i isfri hamn och vara uppvärmd över fryspunkten. Landströmsförsörjningen ska vara försedd med aktiverat avbrottlarm. Vid larm ska båten omedelbart ses till och felet åtgärdas.


Uppläggnings- och transportskada:

 • Båten ska skyddas från kraftfulla vindar, svallsjö och extremt högvatten.
 • Båten ska vara ändamålsenligt stöttad och surrad.


Stöld och skadegörelse:

 • Utombordsmotor ska vara låst vid båten med av SSF godkänt motorlås.
 • Båttillbehör och personlig lösegendom ska förvaras i låst utrymme.
 • Om båten förvaras på släpfordon ska detta, om inte samtliga hjul är avskruvade, förutom under transport på väg, vara låst i fast föremål med av SSF godkänd kätting och lås av lägst klass tre, eller med ett av SSF godkänt trailerlås.


Brandskada:
Batteriladdnings och landströmsutrustning som används i båten, ska följa CE-märkning och vara av marin typ. De ska, om så krävs, vara korrekt installerade av behörig fackman.


Allrisk:
Båt och utrustning ska handhas och förvaras med omsorg och aktsamhet så att skada så långt möjligt kan undvikas.


Maskin- och elektronikskada (omfattning XXL):

 • Motor och övrig maskinell och elektronisk utrustning ska underhållas och vårdas enligt tillverkarens serviceinstruktioner.
 • Motor och övrig maskinell och elektronisk utrustning ska köras och användas enligt tillverkarens instruktioner.

 

Vanliga frågorVar gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i Sverige, Finland, Danmark och i respektive länders territorialvatten. Försäkringen gäller dessutom inom Norges fastland och territorialvatten samt Östersjön med angränsande hamnar, vikar och hav, Skagerack och Kattegatt öster om en linje mellan Hanstholm-Lindesnes.


När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller året runt både på land och i sjön. Mellan 1 november och 31 mars tillämpas en dubble-
rad ordinarie självrisk för sjöskador samt vissa stöldskador. Se ”När gäller dubbel självrisk?” nedan.

Vad är försäkrat?

Försäkringen omfattar den försäkrade båten, dess tillbehör, motor som står i försäkringsbrevet. Försäkringen omfattar också försäkringstagarens personliga lösegendom upp till gällande försäkringsbelopp för personlig lösegendom.


Vad måste du som kund betala vid skada?

Vid de flesta skadehändelser utgår en självrisk. Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev eller av försäkringsvillkoren under respektive skademoment. Dessutom kan åldersavdrag och aktsamhetsavdrag tillämpas.


När är det förhöjd självrisk?

I vissa fall utgår dubbel självrisk, exempelvis vid:

 • Sjunkskador
 • Sjöskador mellan 1 november och 31 mars
 • Stöldskador när båten/motorn förvaras utomhus

Förhöjd självrisk om 20 000 kr utgår:
Vid stöld av utombordsmotor med 50 hk eller högre effekt och som är yngre än 6 år när den förvaras
utomhus mellan 1 november och 31 mars


Vad är ett självriskkonto?

Efter varje skadefritt år med helförsäkring hos Svedea får du 10% av din aktuella självrisk för sjöskador avsatt till ett självriskkonto upp till din, vid var tid gällande, självrisk för sjöskador. Om du får en skada som överstiger din ordinarie självrisk, kan du utnyttja de medel som finns innestående på ditt självriskkonto för att betala en del av eller hela självrisken.